Privacy statement

Angie Communications International B.V.

Het doel van deze mededeling is om te verklaren welke informatie wij verzamelen en hoe we deze mogelijk gebruiken.

Informatie die we verzamelen

In de normale gang van zaken kunnen wij informatie bewaren en gebruiken over de persoonlijke situatie van de gebruikers van de website (www.angiewireless.nl) en (potentiële) klanten om hen zo goed als mogelijk van dienst te zijn. Deze data wordt verzameld uit verschillende bronnen, waaronder informatie die wij krijgen van onze klanten en relaties, schriftelijk, in persoon, telefonisch, elektronisch of op andere wijze en in andere vormen.

Informatie die wij vrijgeven

Het zal voorkomen dat wij informatie, waaronder naam en (e-mail)adres, delen met onze partners voor marketing doeleinden.

Van tijd tot tijd, en als wij het noodzakelijk achten om de behandeling van de relatie met onze klanten te vergemakkelijken, zullen wij tevens passende informatie delen met derden zoals toegestaan door de wet en met inachtneming van toepasselijke verplichte geheimhoudingsverplichtingen. Wij delen alleen informatie die nodig is voor derden om hun taak uit te voeren. Zo kunnen wij informatie overhandigen aan overheidsinstanties op vereiste van dagvaardingen.

In dit verband kunnen wij ook informatie zoals naam en adres openbaren aan niet- gelieerde ondernemingen die diensten verrichten namens Angie. Deze bedrijven zijn verplicht, onder contract, om de informatie die wij verstrekken geheim te houden.

Beveiliging van informatie

Wij onderhouden fysieke, elektronische en procedurele waarborgen om persoonlijke informatie van onze klanten te bewaken en bewaren.

Wij hebben een strikte interne beleid tegen ongeautoriseerd gebruik of bekendmaking van klantinformatie. Onze klantinformatie is alleen toegankelijk voor medewerkers die het voor het uitvoeren van hun functie nodig (kunnen) hebben.

Onze medewerkers werken onder een ethische code en worden op een regelmatige basis herinnerd aan hun verplichtingen met betrekking tot de vertrouwelijkheid van klantinformatie.

Wij behouden ons het recht voor om dit privacy beleid op elk moment te wijzigen. U wordt op deze pagina op de hoogte gehouden van de veranderingen.

Voorts zijn de bepalingen zoals opgenomen in artikel 19 van de Algemene Voorwaarden leidend.

Indien u van mening bent dat dit privacy beleid is geschonden kunt u contact met ons opnemen via email klantenservice@angiewireless.nl of telefoon: 034 379 4511.