Algemene Voorwaarden Wireless Extreme & Wired Extreme

Angie Communications International B.V.
versie 05 december 2016 – 05122016v.1

(Download hier een PDF versie voor uw administratie)

(Klik hier voor de versie 17 november 2016 v.1

klik hier voor de versie van 1 juli 2016

en kijk helemaal onderaan deze  pagina voor

een verklaring van de aanpassingen/wijzigingen)

1. Definities
2. Het aanbod
3. Totstandkoming van de Overeenkomst
4. Het in dienst stellen en wijzigen van (aanvullende) diensten
5. Beschikbaarheid dienst
6. Wijziging in de eigenschappen van de dienst of het Elektronisch communicatienetwerk
7. Voorzieningen
8. Intellectuele Eigendom, Voorzieningen en Eigendomsvoorbehoud
9. Gebruik van de dienst
10. Aansprakelijkheid
11. Tarieven en vergoedingen
12. Betaling
13. Verhuizing
14. Contractsovername
15. Wijziging van voorwaarden en tarieven
16. Duur en beëindiging van de Overeenkomst
17. Opschorting en overmacht
18. Spamfilter / e-mailvirusscan
19. Bescherming en verwerking van persoonsgegevens en Verkeersgegevens
20. Toepasselijk recht en geschillen
21. Verjaringstermijn
22. Klantenservice

1. DEFINITIES

Abonnement: de overeenkomst met Klant waardoor er toestemming ontstaat om na activering van het Abonnement gebruik te kunnen maken van de Diensten met inbegrip van de daarvoor eventueel benodigde Voorzieningen;
Aanvullende Diensten: producten en/of diensten (waaronder Internet data, TV kanalen, telefonie en HotSpots) die door de Klant tegen gratis of betaling worden afgenomen in aanvulling op de Dienst en daarmee deel uit gaan maken van de Overeenkomst. Zie ook Dienst(en);
Aansluiting: de mogelijkheid om gebruik te maken van de Dienst met inbegrip van de daarvoor benodigde Voorzieningen;
ACM: Autoriteit Consument & Markt (zie www.acm.nl);
Algemene Voorwaarden: deze Algemene voorwaarden en eventuele aanvullende voorwaarden voor draadloze telecommunicatiediensten en elektronische communicatiediensten die van toepassing zijn op de overeenkomst met zowel particuliere klanten en zakelijke klanten;
Angie: Angie Communications International B.V. of indien relevant Angie Communications USA B.V., Angie Fiber UK B.V.;
Apparatuur: de apparatuur, inclusief software, die eventueel ten behoeve van de dienstverlening op de locatie van de Klant door Angie of door Klant zelf bij de Klant wordt geïnstalleerd en in bruikleen of eigendom wordt gegeven (waaronder bijvoorbeeld set-top-box/modem/router/switches: apparatuur via welke en waarmee een internetverbinding en/of diensten worden opgezet en/of tot stand wordt gebracht. Dit is inclusief eventuele kabels, elektronica, en informatiedragers waarop Angie programmatuur is vastgelegd);
Bestelling: het proces tussen Angie en Klant waardoor een overeenkomst tot stand komt tussen Angie en Klant en op grond waarvan Angie de Diensten, alsmede de Voorzieningen die nodig zijn om de Diensten te kunnen gebruiken en eventueel Aanvullende Diensten zal leveren. Hierop zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Zie ook Risicoloze Bestelling;
Communicatienetwerk: de apparatuur en andere technische middelen die overdracht van en, waar van toepassing, routering mogelijk maken van signalen tussen Aansluitingen via draadloze technologie, kabels, radiogolven, optische middelen of andere elektromagnetische middelen;
Contentdiensten: Diensten die bestaan uit de levering of doorgifte via het elektronisch communicatienetwerk van content, waaronder nieuws en informatie, muziek, foto’s, films, radio-en televisieprogramma’s en computerprogramma’s;
Dienst: de Dienst(en) die Angie op grond van de Overeenkomst aan de Klant levert. Zie ook Aanvullende Diensten;
Klant: de Particuliere of Zakelijke Klant die met Angie een Overeenkomst heeft afgesloten of daartoe een Bestelling indient;
Maand: een aaneengesloten periode tot dezelfde datum in de eerstvolgende kalendermaand, tenzij uit de context voortvloeit dat een kalendermaand wordt bedoeld;
Overeenkomst: de wederzijdse afspraak tussen Angie en de Klant dat tot stand komt door middel van de plaatsing van een Bestelling en op grond waarvan Angie de Dienst(en), alsmede de Voorzieningen die nodig zijn om de Dienst(en) te kunnen gebruiken en eventueel Aanvullende Diensten zal leveren en waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn. Zie ook Bestelling;
Particuliere klant: de Klant die de Dienst gebruikt anders dan in de uitvoering van een beroep of bedrijf;
Personeel: de op kantoor of online aanwezige personeelsleden en/of personen en eventueel door Angie voor de uitvoering van een Overeenkomst in te schakelen personeelsleden en/of personen die onder de verantwoordelijkheid van Angie (zullen) werken;
Postcodecheck: de postcode check is het proces waarbij een potentiële klant op de website van Angie www.angiewireless.nl/postcodecheck of www.10Gwe.nl/postcodecheck onderzoekt of en wanneer zijn postcode aan de buurt is voor een eventuele Aansluiting;
Randapparaten: Apparaten in eigendom van de Klant, die bestemd zijn om rechtstreeks of indirect te worden aangesloten op het Elektronisch communicatienetwerk dan wel op de
Voorzieningen, ten behoeve van de overbrenging, verwerking of ontvangst van informatie (bijvoorbeeld telefoons, computers en televisies);
Risicoloze Bestelling: het reserveren van de Dienst(en) door Klant door middel van de Bestelling en de daarbij behorende betaling dat bij het uitblijven van een activering van het Abonnement binnen de periode zoals aangegeven tijdens de Postcodecheck geheel, zonder enig aftrek van kosten, aan Klant wordt teruggestort of bij eventuele late(re) levering van Diensten in mindering wordt gebracht op de eerste maandelijkse betalingsverplichtingen van Klant;
Televisiediensten: Diensten die voor de aanlevering van audio-en audiovisuele content waaronder radio-en televisieprogramma’s die gelijktijdig (volgens een programmaschema) worden uitgezonden of op een door de Klant zelf gekozen tijdstip worden opgevraagd (streaming, on demand);
Toeleverancier: de eventueel door Angie bij de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derde;
Verhuizing: het wijzigen van het adres van de Klant waar de Dienst wordt geleverd;
Verkeersgegevens: gegevens omtrent verkeer, waaronder belverkeer, zoals begintijdstip, duur en eindtijdstip van een oproep, nummer van de opgeroepen Aansluiting, en -bij doorschakeling- nummers van de doorgeschakelde Aansluitingen;
Voorzieningen: onderdelen van het netwerk, zoals (glasvezel)kabels, (rand)apparatuur, modem, de set-top-box, router of switch en eventueel daarbij behorende documentatie en programmatuur, die eigendom blijven van Angie en die de Klant ten behoeve van het gebruik van de Diensten van Angie huurt of in bruikleen heeft;
Werkdagen: maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van in Nederland algemeen erkende feestdagen.
Zakelijke klant: de Klant die de Dienst gebruikt in de uitvoering van een beroep of bedrijf.

2. HET AANBOD

2.1 Angie brengt het aanbod schriftelijk, elektronisch of mondeling uit dat geldig zal zijn voor een termijn zoals aangegeven in de daar bijgaande communicatie.
2.2 Het aanbod bevat een voor de Klant voldoende gespecificeerde omschrijving van de Dienst, de tarieven en de voorwaarden waaronder deze worden verricht.
2.3 Indien van toepassing, omvat het aanbod een omschrijving van de stappen die nodig zijn alvorens de Dienst kan worden verricht alsmede een vermelding van de kosten van de daartoe benodigde werkzaamheden.
2.4 Het aanbod wijst op de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden en gaat vergezeld van een (online) exemplaar daarvan.

3. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

3.1. De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de Klant (hierna: “de Bestelling”) en door acceptatie daarvan door Angie of op een andere wijze, zoals in een specifiek geval door Angie aangegeven.
3.2. De Klant dient zich op verzoek van Angie op een daarbij aan te geven wijze te identificeren, alsmede overige voor de beoordeling van de Bestelling door Angie benodigde gegevens te verstrekken.
3.3. Bij een Bestelling (mede) namens een andere natuurlijke persoon of namens een rechtspersoon of vennootschap dient de vertegenwoordiger zich op verzoek van Angie op een daarbij aan te geven wijze te identificeren en zijn vertegenwoordigingsbevoegdheid aan te tonen, waar -in het geval van een Zakelijke Klant- mogelijk door middel van een recent uittreksel van de Kamer van Koophandel.
3.4. Angie doet bij het plaatsen van de Bestelling geen risicobeoordeling van de kredietwaardigheid. De Bestelling kan echter door Angie worden geweigerd indien:

a) de aanvrager niet de gevraagde gegevens als bedoeld in het tweede lid van dit artikel toont binnen een door Angie gestelde termijn;
b) de aanvrager financiële verplichtingen jegens Angie niet nakomt, bijvoorbeeld uit hoofde van eerdere Overeenkomsten;
c) technische of economische redenen aan de kant van Angie Aansluiting van de aanvrager in de weg staan. Hieronder valt bijvoorbeeld de situatie dat de aanvrager woont of gevestigd is in een gebied waar de Dienst niet kan worden geleverd.

Angie zal een weigering van de Bestelling motiveren.

3.5. Angie is gerechtigd redelijke voorwaarden te stellen voor de technische aspecten met betrekking tot de verbinding, Aansluiting en hardware van de Klant.
3.6. Angie zal in de periode na de Bestelling aan de aanvrager een indicatieve datum geven wanneer Angie de Dienst kan leveren. Indien het voor Angie in redelijkheid niet mogelijk is binnen die termijn te leveren, zal Angie de reden hiervan meedelen en de aanvrager nader aangeven binnen welke termijn Angie de Dienst alsnog zal leveren. Hieraan verbonden is de Risicoloze reservering, waar Angie bij het uitblijven van een activering van het Abonnement binnen de periode zoals aangegeven tijdens de Postcodecheck geheel terugstort of bij eventuele late(re) levering van Diensten in mindering wordt gebracht op de eerste maandelijkse betaling(en) van Klant.
3.7. Indien vooruitlopend op de acceptatie de Dienst in werking wordt gesteld, geldt deze inwerkingstelling als voorwaardelijke acceptatie. Angie is dan gerechtigd de Overeenkomst alsnog te beëindigen indien zich één van de omstandigheden als bedoeld in lid 4 (hierboven) onder a t/m c voordoet. Angie kan de aanvrager een termijn stellen waarbinnen aan daarbij te stellen voorwaarden moet worden voldaan. Indien de Overeenkomst wordt beëindigd is de aanvrager de in artikel 12 bedoelde vergoedingen verschuldigd voor de periode dat de Dienst in werking is geweest, alsmede alle vergoedingen voortvloeiende uit het gebruik van de Dienst en Aanvullende Diensten.
3.8. De Consument mag een Overeenkomst, voor zover het een Overeenkomst betreft als bedoeld in artikel 6:230o Burgerlijk Wetboek en behoudens wettelijke uitzonderingen, zonder opgave van redenen kosteloos ontbinden tot een termijn van 14 dagen is verstreken vanaf:

a) bij een Overeenkomst tot het verrichten van Diensten: de dag waarop de Overeenkomst tot stand komt;
b) bij een Consumentenkoop: de dag waarop de (laatste) zaak is ontvangen;
c) bij een Overeenkomst die zowel de Consumentenkoop als het verrichten van Diensten betreft: de dag waarop de (laatste) gekochte zaak is ontvangen.

Angie is in dat geval gerechtigd kosten voor de reeds geleverde Diensten, zoals retourkosten, administratiekosten, activatiekosten, aansluitkosten, abonnementskosten naar rato en gebruikskosten, in rekening te brengen. Ontbinding geschiedt telefonisch door te bellen of elektronisch door het sturen van een email naar klantenservice@angiewireless.nl.
3.9. Klant krijgt direct bij de Bestelling zijn gebruikersnaam en paswoord geleverd.
3.10. Een eventuele code die door Klant is aangekocht in een winkel valt buiten het herroepingsrecht.
3.11. De eenmalige en periodieke tarieven die de Klant moet betalen worden bij het sluiten van de Overeenkomst vastgesteld.

4. HET IN DIENST STELLEN EN WIJZIGEN VAN (AANVULLENDE) DIENSTEN

4.1. Indien datgene wat benodigd is voor het in Dienst stellen van een Dienst aanwezig en beschikbaar is, wordt de Dienst zo spoedig mogelijk in dienst gesteld, tenzij anders is of wordt overeengekomen.
4.2. Indien datgene wat benodigd is voor het in dienst stellen van een Dienst niet aanwezig of beschikbaar is, zal Angie dit aanleggen binnen de termijn die bij de bevestiging van de acceptatie van de Aanvraag wordt medegedeeld.
4.3. Angie houdt bij de aanleg van Voorzieningen op de overeengekomen locatie waar mogelijk rekening met redelijke wensen van de Klant. Indien noodzakelijke werkzaamheden op de locatie niet ongestoord kunnen plaatsvinden, of noodzakelijke medewerking door of namens de Klant niet wordt verleend, kan de vertraging die daardoor ontstaat niet aan Angie worden toegerekend.
4.4. Het bepaalde in de voorgaande leden is van overeenkomstige toepassing op het leveren van Aanvullende Diensten en voor wijziging van een Aansluiting, tenzij daarvoor afwijkende termijnen zijn bekend gemaakt.
4.5. Bij een voorwaardelijke acceptatie als bedoeld in artikel 3 lid 7 kan Angie beperkingen aanbrengen in de dienstverlening, bijvoorbeeld door blokkering van bepaalde bestemmingen waarvoor bovengemiddelde tarieven gelden, totdat de Aanvraag definitief is geaccepteerd.

5. BESCHIKBAARHEID DIENST

5.1. Angie streeft naar een zo hoog mogelijke beschikbaarheid, kwaliteit en beveiliging van de Dienst. Angie geeft echter geen garanties ter zake.
5.2. De Dienst wordt door en voor rekening van Angie onderhouden. Ten behoeve van onderhoud kan Angie tijdelijk (een deel van) de Dienst buiten gebruik stellen. Angie zal dit tot een minimum beperken en dit tijdig aan de Klant mededelen, tenzij dit redelijkerwijs niet mogelijk is.
5.3. De Klant dient een storing in het functioneren van de Dienst zo spoedig mogelijk aan Angie te melden bij de Klantenservice, genoemd in artikel 22. Storingen worden zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen vijf (5) werkdagen nadat zij aan Angie bekend zijn geworden onderzocht, tenzij dit redelijkerwijs niet mogelijk is, of eerder indien een Zakelijke Klant een Service Level Agreement is aangegaan met Angie. De Klant dient, indien dit voor een goed storingsonderzoek noodzakelijk is, zijn medewerking te verlenen aan het storingsonderzoek. Angie zal storingen zo spoedig mogelijk opheffen, tenzij dit redelijkerwijs niet mogelijk is.
5.4. De kosten van het storingsonderzoek en de kosten van het opheffen van de storing komen voor rekening van Angie. Angie kan deze kosten aan de Klant in rekening brengen indien de storing is ontstaan door een handelen of nalaten in strijd met deze Overeenkomst, door niet goed functionerende Randapparaten of de aanwezigheid van andere aan de Klant toebehorende apparatuur die van invloed is op de Dienst.
5.5. Indien een storing zich (mede) uitstrekt tot Aansluitingen van andere Klanten van Angie, is Angie gerechtigd de daardoor veroorzaakte kosten in rekening te brengen bij de Klant vanaf wiens Aansluiting de storing wordt veroorzaakt, tenzij dit in redelijkheid niet aan de Klant kan worden toegerekend.
5.6. De wettelijke regeling uit artikel 7:17 BW is van toepassing indien en voor zover de Overeenkomst een Consumentenkoop betreft zoals bedoeld in deze regeling.

6. WIJZIGING IN DE EIGENSCHAPPEN VAN DE DIENST OF HET ELEKTRONISCH COMMUNICATIENETWERK

6.1. Angie is gerechtigd de technische eigenschappen van de Dienst of van het Elektronisch communicatienetwerk te wijzigen om (i) te voldoen aan bij of krachtens de wet gestelde regels, en/of (ii) aan de eisen van de tijd en de stand van de techniek te blijven beantwoorden. Angie spant zich in deze wijzigingen uit te voeren zonder dat dit gevolgen heeft voor de gebruiksmogelijkheden van de Klant en de door hem gebruikte Randapparaten. Indien dat niet mogelijk is en een wijziging redelijkerwijs voorzienbare financiële consequenties heeft voor de Klant, zal de wijziging niet eerder plaatsvinden dan één Maand nadat deze is bekendgemaakt of zoveel langer als redelijkerwijs mogelijk is.
6.2. Angie is gerechtigd (een Aanbiedingsvorm van) de Dienst of een Aanvullende dienst te beëindigen, met inachtneming van een termijn van aankondiging van tenminste drie Maanden, indien technische of bedrijfseconomische redenen daartoe aanleiding geven. Bestaande Overeenkomsten eindigen uiterlijk met ingang van de datum waarop de dienstverlening wordt beëindigd. Angie zal in dat geval aan de Klant waar mogelijk een vervangende dienst aanbieden.

7. VOORZIENINGEN

7.1. Angie verhuurt aan de Klant, danwel geeft de Klant in bruikleen, de in de Overeenkomst vermelde eventuele Voorzieningen voor de duur van de Overeenkomst. Angie is niet gehouden een nieuw (ongebruikt) exemplaar of de nieuwste versie van de Voorzieningen ter beschikking te stellen.
7.2. Angie is gerechtigd om, voordat de Voorzieningen aan de Klant ter beschikking worden gesteld, betaling van een waarborgsom te eisen. Na beëindiging van de Overeenkomst en onbeschadigde retournering van de Voorzieningen zal Angie de waarborgsom terugbetalen vermeerderd met eventuele rente. Over de waarborgsom wordt het eerste jaar na de storting geen rente vergoed. Indien de waarborgsom langer dan een jaar bij Angie berust, vergoedt Angie over de gehele periode op jaarbasis een rente waarvan het percentage gelijk is aan dat van de wettelijke rente verminderd met drie procent.
7.3. In geval van huur, is de Klant aan Angie huur verschuldigd volgens de daarvoor vastgestelde tarieven. Deze huur is een periodiek verschuldigde vergoeding in de zin van artikel 11 van deze Algemene Voorwaarden, ten aanzien van de betaling waarvan artikel 12 van deze Algemene Voorwaarden van toepassing is.
7.4. De Klant is niet gerechtigd de Voorzieningen aan derden onder te verhuren dan wel onder andere titel in gebruik te geven.
7.5. De Voorzieningen worden uitsluitend door of vanwege Angie gerepareerd. In geval van reparatie dient de Klant de Overeenkomst te tonen.
7.6. Reparatiewerkzaamheden die noodzakelijk zijn als gevolg van onzorgvuldige installatie, Verhuizing door de Klant, onoordeelkundig gebruik, onzorgvuldige behandeling, werkzaamheden verricht door derden, technische werking van andere al dan niet bij de Klant aanwezige apparatuur, lekkende batterijen, dan wel een handelen of nalaten van de Klant in strijd met de verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst, zijn voor rekening van de Klant. Angie is gerechtigd alsdan loon-, materiaal- en eventuele voorrijkosten aan de Klant in rekening te brengen.
7.7. De Klant is na beëindiging van de Overeenkomst gehouden de Voorzieningen onbeschadigd te retourneren aan Angie. Indien de Klant de Voorzieningen beschadigd retourneert dan wel de Voorzieningen binnen een Maand na beëindiging van de Overeenkomst nog niet heeft geretourneerd, is de Klant gehouden Angie de waarde daarvan te vergoeden. In geval van huur blijft de in lid 3 van dit artikel bedoelde periodieke huurvergoeding door hem verschuldigd tot het moment dat de Voorzieningen aan Angie zijn geretourneerd.

8. INTELLECTUELE EIGENDOM, VOORZIENINGEN EN EIGENDOMSVOORBEHOUD

8.1. Klant verkrijgt uitsluitend een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om de Voorzieningen, daarbij behorende documentatie en programmatuur voor de duur van de Overeenkomst te gebruiken, voor zover noodzakelijk om van de Diensten gebruik te kunnen maken. De (intellectuele) eigendomsrechten op de Voorzieningen, daarbij behorende documentatie en materialen blijven berusten bij Angie en/of haar toeleveranciers.
8.2. Het gebruiksrecht mag uitsluitend worden aangewend in het kader van het gebruik van de overeengekomen Diensten.
8.3. Klant zal Angie direct informeren over dergelijke aanspraken van derden uit hoofde van intellectuele eigendomsrechten. Voor zover dit binnen haar macht ligt, verplicht Angie zich tot het, op haar kosten, treffen van alle redelijke maatregelen die kunnen bijdragen tot voorkoming van onderbreking van de Diensten en tot beperking van de door Klant te maken extra kosten en/of (te lijden) schade(n).
8.4. De Klant zal op de Voorzieningen aangebrachte type- en serienummers, logo’s en/or andere markeringsmiddelen onverlet laten.
8.5. Wanneer de Overeenkomst (tussentijds) eindigt, zal Klant op eerste verzoek aan Angie alle voorwerpen met de intellectuele eigendomsrechten of eigendomsrechten bij Angie of haar Toeleveranciers berusten, aan Angie retourneren.
8.6. Het gebruiksrecht wordt gegeven voor de duur van de (verlengde) Overeenkomst.
8.7. Alle door Angie geleverde zaken blijven eigendom van Angie of, indien zo overeengekomen, totdat het verschuldigde onder de Overeenkomst volledig is betaald met inbegrip van eventueel verschuldigde rente en incassokosten.
8.8. Indien het geleverde (mede) een gebruiksrecht op Intellectuele Eigendomsrechten betreft krijgt Klant daarvoor een gebruiksrecht voor de duur van de Overeenkomst en onder de in de Overeenkomst opgenomen voorwaarden.
8.9. Indien derden met betrekking tot de Voorzieningen rechten (willen) doen gelden of maatregelen (willen) treffen, zoals inbeslagneming, dient Klant hen terstond van de rechten van Angie op de hoogte te stellen. Klant dient Angie direct over zulke voorvallen in te lichten.

9. GEBRUIK VAN DE DIENST

9.1. De Klant staat in voor al het gebruik dat -met of zonder zijn toestemming- van de Dienst en van de aan hem beschikbaar gestelde toegangscode(s) wordt gemaakt. Alle gemaakte kosten (zoals gespreks- en televisieabonnementskosten) zijn voor zijn rekening. De Klant staat tevens in voor al hetgeen geschiedt met Voorzieningen op de overeengekomen locatie, voor zover dat aan hem toerekenbaar is.
9.2. Het is niet toegestaan handelingen te verrichten, te doen of te laten verrichten die ten doel hebben invloed uit te oefenen op de bedragen, die zonder die handelingen door de Klant aan Angie verschuldigd zouden zijn geweest voor het gebruik van de Dienst.
9.3. Indien het elektronisch communicatieverkeer hinder ondervindt van het gebruik van de Dienst of van aangesloten Randapparaten, is de Klant verplicht de door Angie te geven redelijke instructies op te volgen.
9.4. Voor Randapparaten bestaan wettelijke vereisten. Het is niet toegestaan apparaten op een netwerkaansluitpunt aan te sluiten die niet voldoen aan deze wettelijke vereisten. De gevolgen van het aansluiten van apparaten die hieraan niet voldoen, waaronder mogelijke financiële gevolgen, zijn voor de Klant.
9.5. De Klant zal de Dienst aanwenden voor normaal gebruik, ook indien sprake is van een vast tarief. Indien sprake is van excessief gebruik door de Klant (meer dan drie [3] maal het gemiddeld gebruik door andere gebruikers van dezelfde Dienst), is Angie bij dit excessief gebruik gerechtigd het gebruik dat boven de normen ligt alsnog aan de Klant in rekening te brengen. Voorafgaand daaraan zal Angie met Klant in contact treden.
9.6. De Klant zal geen handelingen verrichten of nalaten waarvan hij weet of redelijkerwijs had moeten weten dat die zouden leiden tot een gebruik van de Dienst dat strafbaar of jegens Angie en/of derden onrechtmatig is.
9.7. De Klant staat er bij het gebruik van de Dienst voor in dat hij, voor zover relevant, de volgende voorschriften in acht neemt:

a) de Klant zal op geen enkele wijze andere gebruikers van de Dienst of medegebruikers van de infrastructuur waarop de Dienst is gerealiseerd, beperken of hinderen in hun toegang tot de Dienst en/of het gebruik van de Dienst;
b) de Klant zal op geen enkele wijze inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van Angie en/of derden;
c) de Klant zal geen (computer)virussen of andere bestanden verspreiden die de (goede) werking van de software van Angie en/of derden kunnen beschadigen;
d) de Klant zal geen toegangscode(s) misbruiken of (trachten) aan de Dienst verbonden beveiligingen te doorbreken;
e) de Klant zal niet ongevraagd grote hoeveelheden berichten met dezelfde of vergelijkbare inhoud (spam) verzenden;
f) de Klant zal zich niet (misleidend) uitgeven voor een ander, bijvoorbeeld door gebruik te maken van een adres, waarmee hij zich kenbaar maakt als afzender van een bepaald bericht van een derde zonder diens toestemming;
g) de Klant zal geen kinderpornografie of andere strafbare pornografie openbaar maken of verspreiden;
h) de Klant zal op geen enkele wijze de Dienst gebruiken om anderen te belasten, te misbruiken, lastig te vallen, te achtervolgen, te bedreigen of op een andere wijze de rechten van anderen te schenden;
i) de Klant zal niet tegen de wil van de eigenaar of beheerder opzettelijk en zonder toestemming binnendringen in een computersysteem of een deel daarvan (hacken);
j) de Klant mag commerciële activiteiten met behulp van de Dienst ontwikkelen mits het eigen zaken betreft. Doorgifte van Angie Diensten tegen betaling of in strijd met de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden zijn niet toegestaan (zie lid 9.9. hieronder).

9.8. Klachten, meldingen of verzoeken met betrekking tot vermeend onrechtmatige informatie op Internet afkomstig van Klanten van Angie, kunnen vanaf maart 2017 worden gedaan op de wijze zoals het zal worden omschreven in de Gedragscode notice-and-take-down. Angie zal klachten, meldingen of verzoeken met betrekking tot vermeend onrechtmatige informatie op internet, afkomstig van Klanten van Angie behandelen volgens de procedures zoals die zijn omschreven in de Gedragscode notice-and-take-down. Angie is gerechtigd om in geval van klachten, meldingen of verzoeken als hiervoor bedoeld de maatregelen te treffen zoals omschreven in de Gedragscode noticeand-take-down. De te nemen maatregelen kunnen onder meer bestaan uit het ontoegankelijk maken of verwijderen van informatie en het -onder voorwaarden- verstrekken aan derden van NAW-gegevens van de Klant die de onrechtmatige uiting heeft gedaan.
9.9. Het is de Klant niet toegestaan om het signaal dat van Angie wordt ontvangen, openbaar te maken, te verveelvoudigen of anderszins aan te wenden dan voor gebruik op het adres waarvoor de Overeenkomst is aangegaan. Het delen of doorlijnen van de signalen met andere huishoudens, daaronder begrepen kamers in studentenhuizen en andere collectieve huisvesting, or met andere bedrijven is niet toegestaan.
9.10. De Klant is verantwoordelijk voor de door hem gebruikte Randapparaten en voor de instandhouding van een Aansluiting op het energienetwerk en andere Aansluitingen die nodig.

10. AANSPRAKELIJKHEID

10.1 Indien een der partijen tekortschiet in de nakoming van een of meer van haar verplichtingen uit de Overeenkomst en/of Algemene Voorwaarden, kan de andere partij haar deswege in gebreke stellen. De ingebrekestelling zal schriftelijk geschieden, waarbij aan de nalatige partij een termijn van minimaal vijf (5) werkdagen en maximaal tien (10) werkdagen zal worden gegund om alsnog haar verplichtingen na te komen.
10.2 Klant is aansprakelijk voor schade die Angie lijdt als gevolg van beschadiging en/of verlies van de Voorzieningen, verstoring van de Diensten van Angie, dan wel andere beschadigingen voor zover deze schade het gevolg is van nalatigheid en/of niet zorgvuldig handelen van Klant of zijn personeel en/of handelingen van Klant of zijn personeel die niet zijn toegestaan op basis van de Overeenkomst en/of Algemene Voorwaarden.
10.3 Indien Angie aansprakelijk is en voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen, is de vergoedingsplicht van Angie beperkt tot een maximum van €50,- per gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen wordt aangemerkt als een gebeurtenis, en €600,- per kalenderjaar. Voor deze vergoeding komt uitsluitend de navolgend genoemde directe schade in aanmerking:

– materiële schade aan (andere) eigendommen van de andere partij of derden;
– redelijke kosten door Klant gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade die als gevolg van de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid van Angie berust mag worden verwacht;
– redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de schade waarop de aansprakelijkheid van Angie berust mocht worden verwacht;
– redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de schade oorzaak, de aansprakelijkheid, de directe schade en de wijze van herstel;

een en ander voor zover Klant een back-up van de betreffende bestanden heeft gemaakt en voor zover de verzekeraar van Angie deze schade vergoedt.
10.4. Iedere aansprakelijkheid van Angie voor gevolgschade is uitgesloten. Onder gevolgschade wordt in dit geval verstaan:

– winstderving;
– kosten gemaakt ter voorkoming, beperking of vaststelling van gevolgschade;
– andere schade dan de directe schade genoemd in artikel 12.3, waaronder begrepen gevolgschade van verlies of beschadiging van gegevens.

10.5. De in lid 3 opgenomen beperkingen komen te vervallen in geval van aanspraken van derden op schadevergoeding ten gevolge van dood of letsel en/of indien er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Angie en/of aan de zijde van personeel van Angie. De aansprakelijkheid van Angie is in dat geval beperkt tot het bedrag dat wordt uitbetaald door de aansprakelijkheidsverzekeraar van Angie.
10.6. Spoedeisende en/of Onderhoudswerkzaamheden, beide zulks ter verbetering van de Dienst(en) worden zo veel mogelijk vooraf aangekondigd. Angie is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van uitval en/of onbereikbaarheid ten gevolge van redelijkerwijs benodigd onderhoud aan of in verband met de Diensten.
10.7. Klant is aansprakelijk voor al het gebruik dat door Klant van de Dienst(en) c.q. andere door Angie geleverde of verleende Diensten wordt gemaakt.
10.8. Schade als genoemd in dit artikel dient zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen twee weken na het ontstaan daarvan aan Angie schriftelijk te worden gemeld. Schade die niet binnen die termijn ter kennis van Angie is gebracht, komt niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij Klant aannemelijk maakt dat hij de schade niet eerder heeft kunnen melden.
10.9 Alle claims en rechtsvorderingen tegen Angie verjaren c.q. vervallen, behoudens bepalingen van dwingend recht, na verloop van één jaar na de dag waarop de schadeveroorzakende gebeurtenis zich voordoet c.q. de betreffende verplichting van Angie opeisbaar wordt.

11. TARIEVEN EN VERGOEDINGEN

11.1. De Klant is aan Angie vergoedingen verschuldigd voor door hem van Angie afgenomen Diensten volgens de daarvoor vastgestelde tarieven. De bedragen zijn voor Particuliere klanten steeds inclusief BTW en voor Zakelijke klanten steeds exclusief BTW en eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen.
11.2. Angie zal haar tarieven voor de duur van de Overeenkomst nimmer wijzigen ten nadele van Klant.
11.3. Angie is gerechtigd de tarieven jaarlijks op 1 juli te verhogen volgens de CBS Consumenten prijsindex over het voorgaande kalenderjaar. De aanpassing geldt uitsluitend als op die datum meer dan drie maanden van de contractstermijn van de Overeenkomst verstreken zijn.
11.4. De tarieven kunnen bestaan uit eventuele eenmalig verschuldigde bedragen en maandelijks of anderszins periodiek verschuldigde bedragen en variabele verschuldigde bedragen. De tarieven worden door Angie bekend gemaakt, onder meer via haar internetsite.
11.5. Angie kan eventuele vergoedingen die verschuldigd zijn voor het gebruik van Contentdiensten of andere diensten van derden op last van deze derden bij de Klant innen. Angie staat er voor in dat de Klant met de betaling van deze vergoedingen aan Angie jegens die derde bevrijdend heeft betaald.
11.6. Voor zover maandelijks aan Angie verschuldigde bedragen ten behoeve van Diensten niet over een volledige maandelijkse periode verschuldigd zijn, wordt een evenredig gedeelte van het Maandbedrag in rekening gebracht, tenzij daarvan in een aanbiedingsvorm expliciet wordt afgeweken.
11.7. Van de tarieven bestaande uit eenmalige vergoedingen kan worden afgeweken indien de totstandbrenging van de Aansluiting exceptionele, ver boven het gemiddelde uitgaande, kosten met zich mee brengt.
11.8. Voor de bepaling van de verschuldigde bedragen zijn de gegevens van Angie beslissend, tenzij wordt aangetoond dat deze gegevens niet juist zijn. Angie dient bij de vaststelling van deze gegevens de zorgvuldigheid in acht te nemen die daarbij verlangd mag worden.

12. BETALING

12.1. De in artikel 11 bedoelde eenmalige en periodieke vergoedingen zijn verschuldigd vanaf de datum dat de Dienst door Angie in werking is gesteld. Indien het in werking stellen wordt verhinderd door omstandigheden die aan de Klant kunnen worden toegerekend (bijvoorbeeld doordat Angie ten gevolge van aan de Klant toerekenbare omstandigheden onvoldoende toegang heeft tot een locatie waar een Aansluiting moet worden geïnstalleerd), zijn de bedragen verschuldigd vanaf de datum waarop indienststelling zou hebben kunnen plaatsvinden indien wel voldoende toegang zou zijn verleend. Gebruiksafhankelijke vergoedingen zijn verschuldigd vanaf de datum dat ze in rekening worden gebracht.
12.2. Indien een Particuliere of ZZP Klant een betaling voor de Risicoloze Bestelling heeft gedaan zal dit bedrag over de eerste drie maanden (bij een jaar Abonnement) of de eerste zes maanden (bij een twee-jaar Abonnement) of de eerste 12 maanden (bij een drie-jaar Abonnement), na oplevering van de Diensten worden verrekend. Indien een Wired Extreme klant een betaling voor de Risicoloze Bestelling heeft gedaan zal dit bedrag over de eerste drie maanden (bij een twee-jaar Abonnement) of de eerste vier maanden (bij een drie-jaar Abonnement) na oplevering van de Diensten worden verrekend.
12.3. Tenzij anders overeengekomen, is Angie gerechtigd vooruitbetaling te verlangen van eenmalig en periodiek verschuldigde vergoedingen en dient de Klant deze vergoedingen per maand bij vooruitbetaling te voldoen. Voor specifieke Aanbiedingsvormen kunnen afwijkende betalingsvoorwaarden worden vastgesteld. Zie ook artikel 17, lid 2 en 3.
12.4. Indien facturering is overeengekomen brengt Angie de verschuldigde bedragen door middel van een digitale factuur periodiek aan de Klant in rekening. In bijzondere gevallen (zoals bij bovengemiddeld hoge bedragen voor gebruiksafhankelijke vergoedingen in een beperkte periode) kan Angie tussentijds die vergoedingen in rekening brengen.
12.5. Tenzij de Klant aan Angie een machtiging tot automatische incasso heeft verstrekt op basis waarvan Angie betaling verkrijgt, dient betaling plaats te vinden op de wijze en binnen de termijn zoals op de factuur is vermeld. De termijn omvat 7 dagen na factuurdatum. Indien op een factuur geen betalingstermijn is aangegeven, geldt een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum. Voor bedragen die bij vooruitbetaling verschuldigd zijn kan een andere wijze van betaling worden overeengekomen.
12.6. Indien de Klant een machtiging tot automatische incasso heeft verstrekt, draagt hij telkens zorg voor een toereikend saldo op de voor automatische incasso bestemde bankrekening. Op de factuur wordt aangekondigd op welke datum Angie het factuurbedrag van de rekening van de Klant zal afschrijven.
12.7. Indien de Klant niet vooraf of binnen de in lid 5 bedoelde termijn heeft betaald dan wel indien de automatische incasso niet slaagt, is hij zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. In dat geval wordt de Klant een nadere termijn voor betaling gesteld van 14 dagen.
12.8. Indien de Klant na het verstrijken van de in lid 5 van dit artikel vermelde termijn niet heeft betaald, is Angie gerechtigd de redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte in rekening te brengen, waaronder kosten voor de betalingsherinnering. Als de Klant na het verstrijken van de in lid 5 bedoelde termijn nog steeds niet heeft betaald is Angie bovendien gerechtigd om rente vanaf de datum van verzuim in rekening te brengen. Het rentepercentage zal in dat geval gelijk zijn aan de wettelijke rente.
12.9. Bezwaren tegen in rekening gebrachte bedragen dienen voor de vervaldatum van de factuur aan Angie kenbaar te worden gemaakt, waarna het gefactureerde dan wel geïncasseerde bedrag als juist en erkend geldt. De termijn waarbinnen bezwaar kan worden gemaakt bedraagt maximaal 30 dagen na factuurdatum. Jegens een Consument zal Angie geen beroep doen op overschrijding van deze termijn indien de bezwaren redelijkerwijs niet binnen deze termijn kunnen worden ontdekt. Betaling mag niet worden opgeschort van het gedeelte van het in rekening gebrachte bedrag waartegen geen bezwaar kenbaar wordt gemaakt.
12.10. Angie is gerechtigd redelijke zekerheid voor de nakoming van de betalingsverplichtingen van de Klant te verlangen, in een naar keuze van Angie aan te geven vorm, zoals een waarborgsom of bankgarantie. De Klant is verplicht op het eerste verzoek van Angie daartoe een dergelijke zekerheid te verschaffen.
12.11. Indien de Klant bij herhaling bezwaren heeft ingediend tegen de door hem in rekening gebrachte bedragen en de bezwaren ongegrond zijn gebleken, kan Angie, wanneer wederom bezwaren worden ingediend, de te maken onderzoekskosten vooraf aan de Klant in rekening brengen. Angie zal de Klant meedelen dat zij van deze bevoegdheid gebruik zal maken alvorens een onderzoek wordt gestart.

13. VERHUIZING

13.1. Indien de Klant verhuist dient hij minimaal één maand van tevoren zijn nieuwe adres telefonisch of elektronisch aan Angie mede te delen. De Klant kan zijn Aansluiting mee laten verhuizen naar zijn nieuwe adres, tenzij sprake is van een Verhuizing naar een gebied waar de Dienst niet geleverd kan worden, of in het buitenland, of tenzij sprake is van andere technische belemmeringen waardoor het verhuizen van de Aansluiting niet realiseerbaar is. De Klant dient de Voorzieningen en/of de Randapparatuur te demonteren en mee te nemen naar zijn nieuwe adres, evenals de set-top-box, routers en andere (aanverwante) zaken en eventuele andere Voorzieningen. Het is de Klant niet toegestaan om zelf wijzigingen aan te brengen in het netwerkaansluitpunt en/of de daarop aangesloten netwerkapparatuur of deze te (laten) verplaatsen, behoudens met instemming van Angie.
13.2. Angie stelt in overleg met de Klant vast wanneer de Verhuizing van de Aansluiting zal plaatsvinden. Indien de Aansluiting op het nieuwe adres op het vastgestelde tijdstip niet werkend wordt opgeleverd, is Angie niet gehouden tot enige schadevergoeding aan de Klant. In dat geval wordt in overleg een nieuw tijdstip voor Verhuizing van de Aansluiting vastgesteld.
13.3. De Overeenkomst loopt voor, tijdens en na de Verhuizing door. De Klant blijft gehouden de vergoedingen te betalen als bedoeld in artikel 11 en de eventuele kosten verbonden aan Verhuizing van de Aansluiting. De eventuele kosten verbonden aan Verhuizing van de Aansluiting worden vooraf aan de Klant doorgegeven.

14. CONTRACTSOVERNAME

14.1. De Klant is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde zonder schriftelijke toestemming van Angie. Aan de toestemming kunnen voorwaarden worden verbonden.
14.2. Angie is gerechtigd haar rechten en/of verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde, indien zulks geschiedt zonder contractuele gevolgen en/of in het kader van een overdracht van (een onderdeel van) de door haar gedreven onderneming.

15. WIJZIGING VAN VOORWAARDEN EN TARIEVEN

15.1. Angie is gerechtigd een beding van de Overeenkomst, waaronder de Algemene Voorwaarden en tarieven te wijzigen.
15.2. Behoudens het gestelde in het vierde lid gelden dergelijke wijzigingen ook ten aanzien van reeds bestaande Overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn verklaard, tenzij Angie aangeeft dat dat niet het geval is.
15.3. De wijzigingen treden direct na de bekendmaking, of op een andere datum in de bekendmaking vermeld, in werking, tenzij een afwijkende wettelijke termijn is vereist, die dan wordt toegepast.
15.4. Indien een Klant een wijziging, die betrekking heeft op een door hem afgenomen Dienst, niet wenst te accepteren, kan hij de Overeenkomst met betrekking tot die Dienst schriftelijk beëindigen met ingang van de datum waarop de wijziging van kracht wordt. De schriftelijke opzegging dient voor de ingangsdatum van de wijziging door Angie te zijn ontvangen.
15.5. Het bepaalde in het vorige lid geldt niet:

a) indien de wijziging uitsluitend in het voordeel van de Klant is;
b) indien de wijziging in redelijkheid geen gevolgen heeft voor de (rechts)positie van de Klant;
c) Indien de Contractant de mogelijkheid wordt geboden de wijziging te weigeren;
d) indien de wijziging reeds bij het aangaan van de Overeenkomst onherroepelijk is overeengekomen, zoals een periodieke aanpassing van de tarieven aan de inflatie;
e) indien de wijziging van overheidswege is voorgeschreven; of
f) in andere gevallen waarin dit op grond van de geldende wet- en regelgeving niet is vereist.

15.6. Indien bij een beëindiging op grond van lid 4 tevens een verzoek tot nummerbehoud wordt gedaan, dient, onverminderd het bepaalde in lid 4, een definitief verzoek tot nummerbehoud binnen twee weken na de ingangsdatum van de wijziging door Angie te zijn ontvangen. In dit geval eindigt de Overeenkomst op het moment waarop de overgang van het nummer wordt gerealiseerd, waarbij vanaf het moment van de wijziging de nieuwe Algemene Voorwaarden en/of tarieven gelden. Indien binnen de bedoelde termijn geen definitief verzoek tot nummerbehoud is ontvangen, wordt dit beschouwd als intrekking van de beëindiging en wordt de Overeenkomst onder toepasselijkheid van de nieuwe Algemene Voorwaarden en/of tarieven voortgezet, tenzij de Klant expliciet heeft aangegeven dat de beëindiging ook in dat geval geldt.
15.7. Indien een bepaling uit de Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd is met een wettelijke bepaling dan wel nietig is, blijven deze voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht. Op dat moment komt er een bepaling voor in de plaats welke de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert.

16. DUUR EN BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST

16.1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de termijn van minimaal één, twee of drie jaar. Na afloop van de overeengekomen termijn wordt de Overeenkomst van rechtswege omgezet in een Overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij de Klant de Overeenkomst voor het verstrijken van deze termijn met inachtneming van een opzegtermijn van één Maand telefonisch (bij de Klantenservice, genoemd in artikel 22) , schriftelijk of elektronisch heeft opgezegd. Na omzetting van de Overeenkomst in een Overeenkomst voor onbepaalde tijd, is de Klant telkens gerechtigd de Overeenkomst met inachtneming van een opzegtermijn van één Maand telefonisch, schriftelijk of elektronisch op te zeggen.
16.2. Zowel de Klant als Angie kunnen de Overeenkomst ontbinden indien
(i) de Klant is overleden of (ii) de Klant is verhuisd naar een locatie waar Angie de Dienst of een vergelijkbare Dienst niet kan leveren omdat het door Angie gebruikte netwerk geen bereik heeft of anderszins niet is voldaan aan de voor Aansluiting noodzakelijke voorwaarden.
16.3. Indien Angie (een Aanbiedingsvorm van) de Dienst of Aanvullende Dienst waarvoor een Overeenkomst was gesloten op grond van artikel 6 lid 2 beëindigt, eindigen bestaande Overeenkomsten voor de betreffende Dienst of Aanvullende Dienst uiterlijk met ingang van de datum waarop de bedoelde dienstverlening wordt beëindigd.
16.4. Zowel de Klant als Angie kunnen de Overeenkomst ontbinden indien de andere partij één of meer van zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst niet behoorlijk nakomt, voor zover deze tekortkoming ontbinding rechtvaardigt. Indien nakoming nog mogelijk is kan de Overeenkomst slechts worden ontbonden nadat de andere partij schriftelijk is aangemaand en de tekortkoming niet binnen de daarbij aangegeven termijn is hersteld.
16.5. Angie is gerechtigd de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen in het geval:

a. de Klant in strijd handelt met artikel 9 lid 6 en 7 van deze Algemene Voorwaarden;
b. het faillissement of de surséance van betaling van de Klant is aangevraagd of uitgesproken dan wel de toepassing van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen is aangevraagd of uitgesproken
c. de Klant handelingsonbekwaam is, onder bewind is gesteld of op enige andere wijze het vrije beheer over zijn vermogen verliest;
d. de Klant verplichtingen uit hoofde van een andere Overeenkomst met Angie na ingebrekestelling niet nakomt.

16.6. De Klant is gerechtigd de Overeenkomst zonder schadeplichtig te worden te ontbinden in geval van wijziging van deze Algemene Voorwaarden en/ of tarieven als bedoeld in artikel 15 van deze Algemene Voorwaarden en bij wijziging van de dienstverlening als bedoeld in artikel 9 van deze Algemene Voorwaarden, indien deze wijzigingen objectief ten nadele van de Klant strekken. De Klant is niet gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden indien de wijziging noodzakelijk was om te voldoen aan bij of krachtens de wet gestelde regels.
16.7. Indien de Overeenkomst als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van de Klant tussentijds eindigt, is de Klant een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd ter hoogte van de periodieke vergoedingen bedoeld in artikel 11 van deze Algemene Voorwaarden die de Klant bij regelmatige opzegging over de resterende duur van de Overeenkomst verschuldigd zou zijn. Angie is gerechtigd in plaats van de boete de volledige schade als gevolg van beëindiging van de Overeenkomst op grond van een toerekenbare tekortkoming van de Klant, op de Klant te verhalen.
16.8. Na beëindiging van de Overeenkomst dient de Klant op eerste verzoek van Angie de gelegenheid tot eventuele verwijdering van de Voorzieningen te bieden. Indien de Klant een Maand na beëindiging van de Overeenkomst Angie niet in de gelegenheid heeft gesteld de Voorzieningen te verwijderen, blijven de in artikel 12 van deze Algemene Voorwaarden bedoelde periodieke vergoedingen door hem verschuldigd tot het moment dat Angie de Voorzieningen heeft kunnen verwijderen.
16.9. In geval van opzegging door de Klant zendt Angie uiterlijk binnen twee weken een schriftelijke of elektronische bevestiging van de opzegging en van de datum waarop de dienstverlening wordt beëindigd.

17.OPSCHORTING EN OVERMACHT

17.1. De Klant is niet gerechtigd zijn betalingsverplichting op te schorten.
17.2. Angie kan, zonder ingebrekestelling, de aan de Klant aangeboden Dienst geheel of gedeeltelijk buiten gebruik stellen wanneer de Klant zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst niet nakomt of zich niet houdt aan de eisen, die aan een redelijk gebruik gesteld kunnen worden.
17.3. Afsluiting vindt plaats zonder dat de Klant aanspraak kan maken op enige vergoeding. Het buiten gebruik stellen van de Dienst ontheft de Klant niet van zijn/haar verplichtingen onder de Overeenkomst.
17.4. Voor de gevolgen van het vorige lid zal Angie nimmer aansprakelijk zijn jegens Klant en/of derden.
17.5. Angie zal de Dienst weer leveren als de Klant binnen een door Angie gestelde termijn daadwerkelijk alsnog nakomt. Voor deze indienststelling zijn (her)aansluitingskosten verschuldigd.
17.6. Indien na totstandkoming van de Overeenkomst omstandigheden bij Klant, Angie of haar Toeleverancier ontstaan of bekend worden die Angie bij het aangaan van de Overeenkomst niet kende, als gevolg waarvan Angie haar verplichtingen jegens Klant niet (tijdig) kan nakomen, is Angie niet in verzuim en is zij gerechtigd haar verplichtingen op te schorten. De Klant is dan gerechtigd de betalingsverplichtingen op te schorten totdat Angie aan haar verplichtingen heeft voldaan, tenzij de tekortkoming van Angie geen opschorting rechtvaardigt.
17.7. Indien als gevolg van voornoemde omstandigheden nakoming door Angie blijvend onmogelijk is, kan zij vorderen dat de Overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat de uitvoering daarvan door haar mogelijk blijft, tenzij zulks in de gegeven omstandigheden in redelijkheid niet van de Klant gevergd kan worden en ontbinding gerechtvaardigd is. In laatstbedoeld geval wordt de Overeenkomst ontbonden zonder dat de Klant enig recht op schadevergoeding kan doen gelden.
17.8. Indien een der partijen gedurende een periode van meer dan 30 werkdagen ten gevolge van overmacht niet kan nakomen c.q. niet toerekenbaar tekortschiet in zijn verplichtingen op grond van de Overeenkomst, heeft de andere partij het recht de Overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang buiten rechte te ontbinden, zonder dat daardoor enig recht op schadevergoeding zal ontstaan. Indien de niet-nakoming door Angie de continuïteit van de Diensten niet ernstig verstoort, zal de hiervoor genoemde termijn nog eens met 30 werkdagen worden verlengd.
17.9. Een tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst door Angie kan haar niet worden toegerekend indien sprake is van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: kabelbreuk (bijvoorbeeld bij graafwerkzaamheden), uitval van elektriciteit, terroristische aanslagen, oproer, werkstakingen, (natuur)rampen, ongevallen, overheidsmaatregelen, niet voor risico van Angie komende uitval van het aansluit- en/of toegangspunt van het door Angie geëxploiteerde of gebruikte netwerk, alsmede iedere andere omstandigheid die niet te wijten is aan de schuld van Angie noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van Angie komt. Gedurende de periode van overmacht kan de Klant geen nakoming van de Overeenkomst vorderen.

18. SPAMFILTER / E-MAILVIRUSSCAN

18.1. De Klant stemt in met het gebruik van software door Angie welke voor de Klant bestemde e-mailberichten filtert op spamberichten en virussen. De Klant staat er voor in dat, voor zover vereist, de verzender van voor de Klant bestemde e-mailberichten instemt met het gebruik van software door Angie welke de verzonden e-mailberichten filtert op spamberichten en virussen.
18.2. Indien Angie reden heeft om aan te nemen dat een voor de Klant bestemde e-mail een spambericht is of een virus bevat, is Angie gerechtigd dit spambericht tijdelijk te verplaatsen en/of te verwijderen.
18.3. Angie zal zich inspannen om alle spamberichten en virussen te filteren uit de voor de Klant bestemde e-mailberichten. Angie garandeert uitdrukkelijk niet dat alle spamberichten en virussen zullen worden verwijderd uit de voor de Klant bestemde e-mailberichten of dat geen berichten zullen worden verplaatst of verwijderd die niet tot de spamberichten behoren of een virus bevatten.

19. BESCHERMING EN VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS EN VERKEERSGEGEVENS

19.1. De Klant is verplicht Angie te voorzien van correcte naam, adres, woonplaats, telefoon- en rekeningnummers. De Klant dient Angie op de hoogte te stellen van elke verandering van de verstrekte gegevens.
19.2. Bij de uitvoering van haar dienstverlening op grond van deze Overeenkomst en eventuele andere Overeenkomsten met Angie verwerkt Angie gegevens, waaronder persoons- en Verkeersgegevens van een Klant met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.
19.3. De wijze van verwerking van gegevens van de Klant en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer zijn neergelegd in het “Privacy statement” van Angie, zoals gepubliceerd op haar internetsite. Indien nieuwe ontwikkelingen dit noodzakelijk maken zal dit Privacy statement worden aangepast. In de navolgende leden van dit artikel zijn enige bijzondere bepalingen aangaande de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de Klant opgenomen.

Verwerking voor commerciële doelen
a. Angie kan de in het tweede lid bedoelde gegevens verwerken voor commerciële, ideële en charitatieve doeleinden, waaronder marktonderzoek, marketing-en verkoopactiviteiten, eventuele beoordeling van kredietwaardigheid, bestrijding van fraude en verstrekking aan derden, met inachtneming van de voor de desbetreffende verwerking geldende doeleinden en mogelijkheden tot verzet, zoals nader aangeduid in het Privacy statement.
Verwerking in het kader van wettelijke verplichtingen
b. Angie zal wettelijke verplichtingen tot verstrekking van gegevens, zoals in het kader van een strafrechtelijk opsporingsonderzoek, naleven en zal haar medewerking verlenen aan wettelijk gegeven lasten tot aftappen.
Verwerking bij wanbetaling
c. Indien Angie in het kader van de incasso van vorderingen op de Klant gebruik maakt van derden zoals incassobureaus, dan wel dergelijke vorderingen overdraagt aan zulke derden, is zij gerechtigd de haar bekende gegevens van de Klant aan deze derden te verstrekken.
d. Angie is gerechtigd, al dan niet in samenwerking met andere aanbieders van openbare telecommunicatiediensten, een bestand aan te leggen van Klanten van wie een Dienst buiten gebruik is gesteld op grond van artikel 17.2. Dit bestand is bestemd om te worden gebruikt door Angie en deze aanbieders in het kader van de acceptatie van aanvragen voor telecommunicatiediensten. De Klant kan bij de verantwoordelijke voor dit bestand informeren of hij is opgenomen in een dergelijk bestand en op welke wijze hij in dat geval is opgenomen. Indien Klant bezwaar heeft tegen de wijze waarop hij is opgenomen kan hij daartegen bezwaar maken.
Verwerking voor telefoongidsen en abonnee–informatiediensten
e. Indien de Klant aan Angie heeft aangegeven hiervan gebruik te willen maken, kan Angie persoonsgegevens ter beschikking stellen aan aanbieders van papieren en elektronische telefoongidsen en abonnee-informatiediensten. Angie kan niet instaan voor de juistheid, volledigheid en rechtmatigheid van de door een Klant verstrekte of de door een dergelijke aanbieder gepubliceerde gegevens.
Verwerking bij hinderlijke oproepen en meldingen of verzoeken met betrekking tot vermeend onrechtmatige informatie op internet
f. Angie kan -indien dit technisch mogelijk is en met toepassing van de daarvoor gehanteerde procedures- op verzoek van de Klant (of gebruikers van een dienst op een ander netwerk) die stelt hinderlijke oproepen te ontvangen, of een melding doet met betrekking tot vermeend onrechtmatige informatie op internet, de naam van de persoon en het adres verstrekken waarvan de hinderlijke oproepen of de vermeend onrechtmatige informatie afkomstig zijn. Voor zover de oproepen of de informatie afkomstig zijn van een Elektronisch communicatienetwerk van een andere aanbieder dan Angie, kan deze verstrekking slechts plaatsvinden indien die andere aanbieder daaraan medewerking verleent. Angie is gerechtigd voor de verstrekking van de gegevens een vergoeding in rekening te brengen.

19.4. Angie draagt zorg voor passende organisatorische en technische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan vereist is voor een goede bedrijfsvoering of dan wettelijk verplicht is.

20. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

20.1. Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Op de Overeenkomst kunnen gedragscodes van toepassing zijn. Een actueel overzicht en de vindplaats van deze gedragscodes zijn te vinden op: www.angiewireless.nl/gedragscodes.
20.2. Geschillen tussen de Consument en Angie over totstandkoming of uitvoering van de Overeenkomst kunnen zowel door de Consument als door Angie aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie.
20.3. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de Consument zijn klacht eerst bij Angie heeft ingediend.
20.4. Een geschil kan binnen 12 maanden na het indienen van de klacht bij Angie aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie Telecommunicatiediensten.
20.5. Indien de Consument een geschil aanhangig maakt bij de Geschillencommissie, is Angie aan deze keuze gebonden. Indien Angie een geschil aanhangig wil maken bij de Geschillencommissie, moet Angie de Consument verzoeken binnen vijf weken kenbaar te maken of hij daarmee akkoord gaat. Indien de Consument niet binnen vijf weken reageert, is Angie vrij om het geschil bij de bevoegde rechter aanhangig te maken.
20.6. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement, dat op verzoek wordt toegezonden. De beslissingen van de Geschillencommissie gelden als bindend advies. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.
20.7. Uitsluitend de Geschillencommissie dan wel de bevoegde rechter zijn bevoegd kennis te nemen van geschillen in de zin van lid 2 van dit artikel.

21. VERJARINGSTERMIJN

21.1. Alle claims en rechtsvorderingen tegen Angie verjaren c.q. vervallen, behoudens bepalingen van dwingend recht, na verloop van één jaar na de dag waarop de schadeveroorzakende gebeurtenis zich voordoet c.q. de betreffende verplichting van Angie opeisbaar wordt.

22. KLANTENSERVICE

Bezoek- en postadres
Angie Communications International B.V.
Ambachtsweg 5
3953BZ Maarsbergen
klantenservice: 034 379 4511
internet: www.angiewireless.nl
e-mail: klantenservice@angiewireless.nl
KvK: 60163410
BTW: NL853788923B01

Overzicht wijzigingen van AV 5 december 2016 v.1

Er zijn enkele minimale veranderingen en aanpassingen gedaan in deze versie van de AV, vergeleken met de vorige versie van 17 november 2016 (zie hier). Dit was nodig om Wired Extreme als product/dienst mee te nemen in de AV.

Bijvoorbeeld:

– In 5.3 wordt nu melding gemaakt van een Service Level Agreement (SLA) voor zakelijke klanten.

  • In 12.2 wordt nu ook ZZP en Wired Extreme genoemd.

Er zijn dus geen materiele aanpassigen of wijzigingen en/of andere aspecten die ten nadele van de Klant zijn.